Pozvánka na členskou schůzi - 25.2.2013

31.01.2013 20:07

 

P O Z V Á N K A

 

            na členskou schůzi Bytového družstva Katovická,

 IČ: 289 97 221,

se sídlem: Katovická 409/, Praha 8 - Bohnice

 

Představenstvo Bytového družstva Katovická svolává členskou schůzi Bytového družstva Katovická, která se koná dne 25. února 2013, v 19.00 hodin, v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8, velký sál.

 

Návrh programu členské schůze:      

                                  

1.      Zahájení, schválení programu a jednacího řádu členské schůze

2.      Zpráva o hospodaření bytového družstva (účetní uzávěrka za rok 2012, schválení rozdělení zisku

3.      Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva

4.      Zpráva o činnosti představenstva za volební období

5.      Schválení domovního řádu

6.      Volby nových členů představenstva a kontrolní komise a návrh jejich finančních odměn

7.      Metodika platebních podmínek k ukončení fixačního období s bankou Volksbank CZ a.s.

8.      Informace o zpracování „Prohlášení vlastníka“

9.      Schválení usnesení

10.    Různé

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před zahájením členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost.

 

V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčující jeho totožnost a plnou mocí. Vzor plné moci je k dispozici v kanceláři Bytového družstva Katovická, kanceláři správní firmy ELZA systém s.r.o. a na webu.

Bližší informace na web stránkách: https://www.katovicka.cz/.

 

Žádáme Vás o účast. V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc např. některým ze sousedů, o kterých víte, že se schůze zúčastní, aby se nemusela konat náhradní členská schůze a znovu hradit pronájem sálu 8000,- Kč. V případě nízkého počtu družstevníků náhradní členská schůze se bude konat 11. března 2013.

 

Nejpozději týden před konáním členské schůze budou na stránkách www. katovicka .cz zveřejněny nejdůležitější dokumenty vztahující se k členské schůzi, event. bude možné se s nimi seznámit v úředních hodinách bytového družstva, tj. každý sudý čtvrtek od 18,00 hod., nebo v úředních hodinách v kanceláři správní firmy ELZA systém s.r.o.

 

V Praze dne 29. ledna 2013

 JUDr. Olga Uhrová

předseda představenstva

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY S SEBOU!!!    

                                         

Přílohy:

Domovní řád_verze 2012.pdf (53 kB)

Plná moc - schůze 25.2.2013.doc (23,5 kB)

BD_náklady spotřeba

BD_výsledovka 2012_po zdanění.pdf (31,1 kB)

BD_výsledovka analyticky 2012.pdf (37,5 kB)

Zpráva KK pro ČS 25-2-2013

 

 

 

 

 

Návrh jednacího řádu

 

Vychází ze  Stanov čl. 34, bod 3 písmeno a)

 

Jednací řád Bytového družstva Katovická upravuje průběh jednání, hlasování a další záležitosti související s jednáním Družstva

 

 

 1. Schůzi Družstva řídí pověřený člen předsednictva
 2. Předsedající ( řídící ) zahajuje schůzi ve stanovenou hodinu. Nesejde-li se nadpoloviční počet členů Družstva do 30 minut po době určené pro začátek, schůzi řídící ukončí a představenstvo svolává náhradní členskou schůzi (dle Stanov)
 3. V zahajovací části schůze předsedající:
  1. prohlásí, že schůze Družstva byla řádně svolána,
  2. konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny všech členů Družstva,
  3. nechá schválit program schůze a jednací řád
 1. Předsedající ( řídící ) schůze:

-      uděluje nebo předává slovo jednotlivým řečníkům, a to z předsednictva, tak z členů družstva

-      požádá o krátké a věcné příspěvky

-      může odebrat slovo řečníkovi či jej přerušit, je-li  příspěvek dlouhý, a nebo může řečníkovi odebrat slovo, pokud nehovoří k tématu

-      může jednání sporného bodu přerušit a navrhnout jeho zařazení na příští schůzi

-      může žádat o klid v sále

 

 1. Předsedající ( řídící ) schůze závěrem poděkuje všem za účast a schůzi Družstva ukončí

 

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení tj. 25.2.2013

      

 

 

—————

Zpět