Nabídka bytu 3+1, 1.patro

27.11.2013 10:19

Oznámení o nabídce na přidělení

uvolněného družstevního bytu

 

            V souladu s článkem 24 stanov oznamuje představenstvo, že došlo k uvolnění družstevního bytu č. 1 ve vchodu čp. 412/2.

 

            Soudním znalcem z oboru nemovitostí je tržní cena bytu stanovena na částku 1.915.200,- Kč. Zájemci o získání družstevního bytu z řad členů družstva i třetích osob mají možnost se s technickým stavem bytu seznámit dne 3. prosince 2013 v době mezi 9 – 11 hod. (pozdější hodina není možná s ohledem na zimní období a odpojený bytový elektroměr).

 

            Členství v družstvu spojené s právem nájmu k předmětnému bytu, vznikne tomu, kdo dá nejvyšší nabídku (v případě více zájemců se stejnou cenou má přednost člen družstva, jinak se rozhoduje losem). Nejnižší nabídka je dána cenou stanovenou soudním znalcem.

 

            Zájemci předají nabídky v zalepené obálce do kanceláře správcovské firmy ELZA systém, s.r.o. Katovická 407/12 (vchod z terasy) nejdéle do 12. 12. 2013 do 18,00 hodin. Otevření obálek a určení pořadí zájemců bude provedeno na schůzi představenstva konané dne 12. 12. 2013 od 18,00 hod., tato část schůze představenstva je veřejná pro členy družstva a otevření obálek se může zúčastnit každý člen družstva.

 

Další podmínky nabídky a prodeje:

 

-       členský vklad k předmětnému bytu se skládá ze základního členského vkladu (5.000,-Kč) a dalšího členského vkladu (zájemcem nabídnutá cena),

-       nabídka musí obsahovat přihlášku za člena družstva, k dispozici na www.katovicka.cz, v případě, že již zájemce je členem družstva, přihlášku nepodává, uvede pouze své aktuální osobní a kontaktní údaje,

-       nabídka musí obsahovat nabídnutou cenu za další členský vklad za byt č. 1, Katovická 412/2. Nabídnutou cenu za další členský vklad bude nutné složit nejpozději do 30ti dnů po výzvě Bytového družstva do advokátní úschovy. Výzva od Bytového družstva bude následovat obratem po otevření obálek s nabídkami, 

-       v případě nejvyšší nabídky bude nutno složit rezervační poplatek ve výši 5.000,- Kč, do 5ti pracovních dní po vyzvání Bytovým družstvem. V případě, že ve sjednané lhůtě 30ti dnů nedojde k zaplacení další majetkové účasti za předmětný byt do advokátní úschovy, započítává se částka 5.000,- Kč na smluvní pokutu, která je splatná ve prospěch Bytového družstva Katovická, a k žádosti o členství v družstvu a přidělení předmětného družstevního bytu se nadále nebude přihlížet. V případě, že budou podmínky splněny, započítává se částka 5.000,- Kč jako základní členský vklad.

 

 

Soňa  T e p l á

    předseda představenstva

            

—————

Zpět