Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

20.09.2014 09:08

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Katovická

 

IČ 289 97 221

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409 /8

Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8

Praha 8 – Bohnice,181 00

 

svolává členskou schůzi bytového družstva,

 

která se koná dne 7.10.2014, od 19:00 hodin,

v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,

Velký sál

 

 

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze.   

2. Projednání a schválení Stanov Bytového družstva Katovická podle nového OZ (zdůvodnění níže)

3. Informace o postupu při převodu bytů do osobního vlastnictví

4. Uvolněný byt – návrh prodejní ceny 

5. Různé ( informace: o probíhajících investičních akcích, o zřízení diskuzního fóra,..)

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 60 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc ( bez ověření)  např. některým ze sousedů, o kterých víte, že se schůze zúčastní. Vzor plné moci je na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

 

UPOZORNĚNÍ !!!!!

            Žádáme všechny členy družstva, aby se dostavili na členskou schůzi a podpořili přijetí stanov tak, abychom splnili podmínky platné pro bytová družstva od 1.1.2014. Schůze se zúčastní notář. Stanovy měly být projednány a schváleny již v červnu 2014, pro malou účast na členské schůzi nemohlo být o stanovách hlasováno. Pokud se opět nesejdeme, lze znovu zajistit notáře až počátkem roku 2015. Tak všichni ze svých peněz hradíme každou účast notáře a přímou platbu za pronájem sálu.

Aktuální znění stanov najdete na www.katovicka.cz v sekci pro registrované případně v předešlém článku či  v tištěné podobě v kanceláři Družstva, Katovická 409/8, Praha 8, a nebo v kanceláři správní firmy Elza systém s.r.o., Katovická 407, Praha 8, v úředních hodinách.

 

Zdůvodnění nutnosti změny stanov:

Množství změn, které k 1. 1. 2014 přinesl do českého právního řádu zákon o obchodních korporacích (dále také „ZOK“) se netýká pouze obchodních společností. Obchodní korporací podle tohoto zákona se rozumí mimo jiné i družstvo, včetně družstva bytového. Mezi nejzásadnější z těchto změn patří zejména povinnost družstva přizpůsobit do 30. 6. 2014 své stanovy kogentním ustanovením ZOK. Ustanovení stanov, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními ZOK nejenže nejsou podle ustanovení § 777 odst. 1 ZOK již od 1. 1. 2014 účinná, ale jejich neodstranění v šestiměsíční lhůtě může mít za následek až zrušení a likvidaci družstva. 

 

za představenstvo družstva

předsedkyně Soňa Teplá

 

V Praze dne …19.9.2014……………..

 

—————

Zpět