Stanovisko představenstva BD Katovická k uzavření spojovací lávky.

31.10.2020 09:32

Stanovisko představenstva Bytového družstva Katovická k uzavření spojovací lávky.

 

 

            Představenstvo BD jako předseda shromáždění SVJ bere na vědomí dopis ze dne 27.10.2020 zaslaný právním zástupcem Developer Odra Bohnice, s.r.o.  k rukám SVJ a BD a zaujímá toto stanovisko:

1)         Právní zástupce v dopisu uvádí, že odstupuje od „ústní dohody“. Za ústní dohodu tak lze považovat několikerá jednání vedená mezi BD Katovická a Developer Odra Bohnice, s.r.o. Výsledkem těchto jednání byl návrh dohody o podmínkách udělení souhlasu a společném postupu při rekonstrukci OC Odra. Návrh byl připraven výhradně Developer Odra Bohnice, s.r.o. a konstatuje, že

  • BD Katovická souhlasí s uzavřením lávky mezi Katovickou a Odrou,
  • BD Katovická souhlasí a bere na vědomí, že Developer Odra Bohnice, s.r.o. vybuduje novou lávku formou ochozu, přičemž k dnešnímu dni (září 2020) tato lávka vůbec není zakreslena v projektu a BD Katovická se má spokojit s příslibem developera, že před kolaudací konečné stavby bude ochozí lávka realizována a zkolaudována společně se stavbou,
  • developer odkoupí část pac.č. 585/194 a rozšíří na ní parkovací místa pro vlastník bytů v Katovické. (pozn: parc.č. 585/194 je komunikace  „Katovická“, kde již nyní parkují vozidla po obou stranách. Rozšíření tak přichází v úvahu jedině u „Sklenářství“ a jednalo by se jen o několik parkovacích míst. Nicméně parc.č. 585/194 patří stále hl.m. Praha a žádná změna není na katastru nemovitostí vyznačena).

 

2)         Odvolávka Developera na soudní rozhodnutí: Mezi Městskou částí Praha 8 a Developer Odra Bohnice, s.r.o. probíhalo soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 8 (čj. 24C 9/2019), ve kterém se MČ Praha 8 domáhala určení, kdo je vlastníkem předmětné lávky. Ve věci byl schválen smír obou stran (tedy nejde o rozsudek) ve kterém se strany dohodly, že vlastníkem lávky je Developer Odra Bohnice, s.r.o.

3)         Tvrzení právního zástupce developera, že lávka je zastaralá, je nesprávné a odporuje dosavadní závěrům:

MČ Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby odd. dopravních staveb dne 30.5.2018  (sp. zn. MCP8 085885/2012/OV. Mel)  v „rozhodnutí nutné zabezpečovací práce“ konstatuje, že dne 10.4.2018 se konala prohlídka k ověření aktuálního stavebně technického stavu předmětné stavby lávky, zejména zda nedošlo ke zhoršení stavu a nejsou ohroženy životy a zdraví osob nebo zvířat nebo bezpečnost a životní prostředí. Následně byl vypracován odborný posudek společností PONTEX spol. s r.o. se závěrem: celkový stav stavby není takový, aby bylo nutné lávku odstranit, případně zcela uzavřít.

Tedy stav lávky není takový, aby byla ohrožena bezpečnost a zdraví lidí a její technický stav nemůže ohrozit osoby, které lávku k přechodu využijí.

4)  Již v citovaném rozhodnutí MČ Praha 8 (sp. zn. MCP8 085885/2012/OV.Mel ) se uvádí, že předmětná lávka je hojně využívána veřejností a zajišťuje jediné možné bezbariérové spojení obchodního centra s terasou bytového domu Katovická a dále do prostoru sídliště. Zachování tohoto bezbariérového přístupu je nezbytné pro bezpečný pohyb chodců, zejména osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

5) Developer Odra Bohnice, s.r.o. zcela opomněl charakter lávky, tak jak je uveden ve shora citovaném rozhodnutí MČ Praha 8. Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží pro pěší nejen z Katovické, ale ze širokého okolí sídliště, z psychiatrické léčebny apod. Dle ust. § 19 odst.1 zák. č. 13/1997 o pozemních komunikacích smí každý užívat pozemní komunikaci k účelu pro který je určena. Účelová komunikace (veřejná cesta) může být ve vlastnictví soukromé osoby, nicméně tato osoba není oprávněna bez projednání s příslušným správním odborem obce účelovou komunikaci uzavřít. Veřejně přístupná účelová komunikace podléhá veřejnoprávní regulaci. V tomto případě je účelová komunikace stavbou, která vyžaduje správní řízení i k jejímu uzavření.

            Závěr:

            Je nepochybné, že ze strany Developer Odra Bohnice, s.r.o. se jedná o svévolné jednání s cílem vyvinout tlak na BD Katovická, aby dalo souhlas s územním záměrem stavby a následně nemělo žádné připomínky ke stavebnímu řízení a tím došlo k urychlení stavby.

Představenstvo BD navrhuje dát podnět odboru dopravy a odboru výstavby, že došlo k svévolnému uzavření účelové komunikace, která má veřejnoprávní charakter a je využívána velkým okruhem osob, přičemž pro osoby s omezenou pohyblivostí je jedinou přístupovou cestou do nákupního centra ODRA.

 

V Praze dne 30. října 2020

 

Představenstvo

Bytového družstva Katovická

 

—————

Zpět