Termín provedení výměny stoupacího potrubí teplé a studené vody.

22.11.2021 10:36

INFORMACE PRO UŽIVATELE BYTŮ,

 

představenstvo BD níže oznamuje termín provedení výměny stoupacího potrubí teplé a studené vody, která byla schválena členskou schůzí BD a shromážděním vlastníků SVJ.

Současně bude probíhat i výměna vodoměrů v souladu s platnými právními předpisy.

Výměnu stoupacího potrubí vč. výměny vodoměrů, na základě provedeného výběrového řízení, provede firma Dodavatel úspor s.r.o., zastoupená panem J.Koutem (tel 773110221).

 

Žádáme uživatele bytů, aby zajistili  a umožnili přístup dodavatele a technického dozoru investora do svých bytů ke stoupačkám po celý určený den. Stoupací potrubí je umístěno v bytech 2kk na WC, u bytů 3+1 a 1+1 na WC a v kuchyni. V případě bytů 3+1 a 1+1 budou obě potrubí měněna v jeden den. Výměna stoupaček bude probíhat bez bourání již vyzděných konstrukcí bývalého jádra. A to v případě, že byly dodrženy podmínky rekonstrukcí stanovené představenstvem BD, tedy ponechání revizních dvířek v souladu s ČSN (tj. minimálně o velikosti 40x40cm). V případě, že nebyly dodrženy podmínky a velikost revizních dvířek bude nedostačující, budou stávající revizní dvířka zvětšena tak, aby jejich velikost byla v souladu s ČSN, a v tomto případě hradí náklady se zvětšením revizních dvířek uživatel bytu.

V den výměny potrubí nepoteče v příslušných bytech voda, přístup k pitné vodě bude zajištěn v přízemí domu.

 

Práce na stoupačce u jednotlivých bytů budou prováděny 7,30-18,00 hodin v těchto dnech:

datum

vchod

číslo bytu

6.12.2021

403

4, 7, 10,13, 16, 19, 22, 25, 28, 31

10.12.2021

403

1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

13.12.2021

403

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32

     

datum

vchod

číslo bytu

7.12.2021

402

4, 7, 10,13, 16, 19, 22, 25, 28, 31

8.12.2021

402

1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

9.12.2021

402

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32

     

datum

vchod

číslo bytu

14.12.2021

404

4, 7, 10,13, 16, 19, 22, 25, 28, 31

15.12.2021

404

1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

16.12.2021

404

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32

 

Určené termíny nelze z technických důvodů měnit.  Pro zdárné zajištění akce je nutné, aby v jeden den byl zajištěn přístup do všech výše uvedených bytů. V případě náhradního termínu by opět museli být přítomni všichni uživatelé bytů.

 

K prosincovému termínu se představenstvo BD rozhodlo přistoupit z důvodu havarijního stavu stoupacího potrubí ve Vašem domě. V případě nastalé havárie v období Vánoc (nepřítomnost uživatelů v bytových jednotkách) by mohlo dojít k situaci, že bychom byli nuceni vypnout vodu i na několik dní.

 

Přístup do bytů jsou členové družstva a vlastníci bytů povinni umožnit v souladu s Občanským zákoníkem a platnými Stanovami umožnit.

Upozorňujeme, že při nesplnění této povinnosti mohou být účtovány náklady spojené s provedením prací v náhradním termínu.

 

V Praze dne 16. 11. 2021

                                                                                Představenstvo BD

 

—————

Zpět