Volba členů představenstva kontrolní komise

01.03.2023 22:24

VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE

Dnem 12.6.2023 končí funkční období všem členů představenstva Bytového družstva Katovická a všem členům kontrolní komise. Nejpozději k tomuto dni by členská schůze měla zvolit nové představenstvo a novou kontrolní komisi. Stanovy bytového družstva (čl. 50 a čl. 54) připouštějí opětovnou volbu stávajícího člena představenstva nebo člena kontrolní komise.

Představenstvo se tímto dopisem obrací na všechny členy našeho družstva, kteří mají zájem v dalším funkčním období (funkční období je 5ti leté) pracovat pro družstva, aby se sami přihlásili nebo, aby navrhli někoho jiného jako kandidáta do představenstva nebo kontrolní komise. Návrh lze podat elektronicky na adresu info@katovicka.cz nebo písemně vhodit do schránky představenstva u vchodu do čp. 409 (zadní vchod z Katovické). Návrh označte „návrh kandidáta na člena představenstva“ nebo „návrh kandidáta na člena kontrolní komise“ a podepište.

Podmínky pro člena představenstva v souladu se zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a stanovami Bytového družstva Katovická: 

Člen představenstva musí být osoba bezúhonná, plně svéprávná, starší 18ti let, nesmí mít daňové nedoplatky vůči orgánům státu a nesmí být v insolvenci (úpadku) a to ani v posledních 3 letech. 

Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti bytového družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, přičemž tyto okolnosti mohou být rozhodnutím členské schůze vyloučeny.

Podmínky pro člena kontrolní komise – neslučitelnost s členem představenstva družstva. 

Předpoklad pro činnost v orgánu družstva je schopnost elektronické komunikace.

  Všechny došlé návrhy budou zveřejněny na webových stránkách družstva začátkem května 2023. Na členské schůzi dostane každý kandidát před samotnou volbou prostor, aby se představil a uvedl důvod, proč kandiduje. 

TERMÍN PRO PODÁNÍ KANDIDÁTNÍHO LÍSTKU JE 30. DUBEN 2023.

 

V Praze dne 28. 2. 2023

Soňa Teplá

Předseda představenstva

 

—————

Zpět