Výzva všem členům Bytového družstva Katovická.

04.06.2012 23:22

 

V Ý Z V A

 
všem členům Bytového družstva Katovická
 
    Na členské schůzi bytového družstva konané dne 26. dubna 2012 bylo odsouhlaseno zpracování prohlášení vlastníka. Prohlášení vlastníka je prvním krokem k převodům bytů do osobního vlastnictví. Součástí prohlášení je i geometrické zaměření bytů a stanovení jejich plošné výměry. Plošná výměra bytů má zásadní význam pro stanovení velikosti spoluvlastnického podílu každého vlastníka bytové jednotky na společných částech domu a pozemku. Po vypracování prohlášení vlastníka znamená změna plošné výměry bytu vypracování změny prohlášení vlastníka, což je vždy spojeno s velkou administrativou, je to časově a finančně velmi náročné. Tyto náklady pak vždy nese ten, kdo o změnu plošné výměry bytu a tím změnu spoluvlastnického podílu na společných částech domu a bytu žádá. V našem družstvu je to o to složitější, že máme 360 bytů.
    S ohledem na uvedené shora představenstvo tímto vyzývá všechny členy bytového družstva, kteří zamýšlejí provést nějakou stavební úpravu, aby co nejdříve, nejdéle však do 8. června 2012, požádali představenstvo o souhlas se stavební úpravou a tuto úpravu provedli pokud možno co nejdříve. Týká se to zejména nájemců bytů 1+k.k. ve 4. a 8. patře, kde lze rekonstrukcí získat zvětšení bytového prostoru připojením nefunkční chodbičky u sklípků, nebo zvětšením sklípku o vedlejší komory, akumulátorovny apod.
 
V Praze dne 28. května 2012
   
   Za představenstvo
JUDr. Olga Uhrová
 

—————

Zpět