INFORMACE Bytového družstva Katovická

02.12.2009 09:26

 

INFORMACE Bytového družstva Katovická

 

Dne 2.11.2009 se v KD Krakov konala za přítomnosti notáře ustavující členská schůze Bytového družstva Katovická. Dále je uvedeno několik zásadní informací ze schůze:

 

-         ustavující schůze se zúčastnilo celkem 288 uchazečů o členství
        ke dni 2.11.2009 bylo složeno celkem 334 členských vkladů
-         stanovy byly schváleny počtem 98,61% hlasů přítomných uchazečů o členství (1 uchazeč o členství hlasoval proti, 3 uchazeči o členství se hlasování zdrželi)
-         stanovy ve schváleném znění jsou k dispozici na www.katovicka.cz, v tištěné verzi je obdržíte do svých schránek po zápisu Bytového družstva Katovická do obchodního rejstříku
-         byly zvoleny statutární orgány družstva (představenstvo, kontrolní komise), a to v následujícím složení:

 

Představenstvo:

-         JUDr. Olga Uhrová – předsedkyně

-         pan Petr Šváb – místopředseda

-         Ing. Jiří Růžička

-         paní Soňa Teplá

-         paní Ivana Štrausová

 

Kontrolní komise:

-         Ing. Vladimír Špůrek – předseda

-         Ing. Pavel Vágner – místopředseda

-         Ing. Václav Barcal

-         pan Miloslav Kopřiva

-         Ing. František Štěpánek

 

Předsedové a místopředsedové statutárních orgánů Bytového družstva Katovická (dále jen BD Katovická) byli zvoleni na společné schůzi představenstva a kontrolní komise konané dne 4.11.2009. Zápisy ze schůzí jsou ZDE.

 

Dne 12.11.2009 byl založen vázaný účet č. 233567016/0300 vedený u ČSOB, na který byl složen základní kapitál BD Katovická v celkové výši 50.000,- Kč.

 

Dne 19.11.2009 byl podán k Městskému soudu v Praze návrh na zápis BD Katovická do obchodního rejstříku.

 

Co nás dále čeká (jak vyplývá ze Zásad o prodeji bytových domů Městské části P8):

Do 10.12.2009

Předložit MČ P8 výpis z obchodního rejstříku se zapsaným BD Katovická

Nutno složit jistinu 5000Kč/bytovou jednotku (360*5000=1.8mil) převodem na účet MČ P8. Na tuto jistinu bude použita část složených členských vkladů.

Jistina bude odečtena z celkové kupní ceny.

+120 dnů od předložení výpisu a složení jistiny

Do této doby rozhodne Zastupitelstvo MČ P8 o převodu nemovitosti právnické osobě založené oprávněnými nájemci – BD Katovická. V případě schválení zašle MČ P8 BD Katovická návrh kupní smlouvy, smlouvu o postoupení pohledávek, smlouvu o správě a provozu převáděných nemovitostí. Pokud se strany nedohodnou jinak.

Nutno vybrat banku pro poskytnutí úvěru

+30 dní od obdržení smluv od MČ P8

Do 30 dnů od obdržení smluv musí BD Katovická smlouvy podepsat, jinak vzniká nárok MČ P8 na smluvní pokutu ve výši jistiny.

+30 dní (resp. +90 dní) od podpisu smluv s MČ P8

Do 30dnů od obdržení podepsané smlouvy, požádá MČ P8 Magistrát hl. m. Prahy (vlastníka nemovitosti) o souhlas a ověření návrhu na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí (KN). Do stejné lhůty obdrží prodávající 25% kupní ceny. Složená jistina se do této ceny započítává. Zbytek kupní ceny (75%) nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

+30 dní od úhrady celé kupní ceny

Návrh na vklad do KN podaný MČ P8 (po schválení Magistrátem hl. m. Prahy) podmíněný připsáním celé kupní ceny

nejbližší možný termín po podání zápisu do KN nejpozději však 70dnů po obdržení rozhodnutí KÚ o vkladu vlastnického práva do KN

Předání nemovitostí novému vlastníkovi (BD Katovická) zástupcem MČ P8, tak jak to umožní lhůty dodavatelů pro převod smluv na služby spojené s užíváním bytů. Předání k poslednímu dni měsíce. Při předání bude sepsán předávací protokol (podepsány lhůty pro vyúčtování nájemného a služeb). Nebezpečí na škody na bytovém domě přecházejí na kupujícího dnem podání návrhu na vklad do KN.

 

Do doby předání nemovitosti novému vlastníku – BD Katovická, se v případě požadavku týkajícího se oprav a běžné údržby domu, prosím, obracejte i nadále na správní firmu NAVATYP a.s.

 

V Praze dne 27.11.2009

                                                                                   Za BD Katovická O.Uhrová

                                                                                             

—————

Zpět