Informační leták

20.08.2009 19:41

 

Vážení nájemníci,

 

V návaznosti na 2. hromadnou schůzku z 6/2009 a události od té doby Vám chceme sdělit následující:

 

1.      Čestné prohlášení (příloha č. 2 Zásad bylo předáno a přijato MČ P8 dne 10.7.2009). Potvrzení o převzetí je zveřejněno na www.katovicka.cz/dokumenty/ , případně k nahlédnutí v kanceláři družstva v otevíracích hodinách (každý sudý týden ve čtvrtek od 18:00 - 20:00). Zájem projevilo 93% z řad oprávněných nájemců.

2.      Byl zřízen mobilní telefon s číslem : 736 667 662. Na tomto telefonním čísle bude od pondělí do čtvrtka v době od 15 do 19 hod k zastižení člen přípravné skupiny.

3.      Vyzýváme tímto zájemce o práci ve statutárních orgánech družstva Katovická z řad oprávněných nájemců, aby předali vyplněnou kandidaturu a čestné prohlášení (k dispozici ke stažení na www.katovicka.cz/dokumenty/ nebo v kanceláří družstva) přípravné skupině, a to nejpozději do 15.9.2009.

4.      Pro potřeby zakládání družstva byl zřízen účet u ČSOB číslo: 231 642 385/0300. Na tento účet budou přijímány platby inkasované v souvislosti se založením družstva. Po vyzvání (v září) složí oprávnění nájemníci (budoucí členové družstva) na tento účet částku 10.000,- (5.000,- Kč je vratná jistina a 5.000,- Kč členský vklad do družstva). Veškeré transakce s účtem musí podepisovat dvě osoby (správci vkladu): majitel účtu Petr Šváb a Michaela Krucká.

Pro veškeré platby používejte jako VS číslo vchodu a číslo bytu ve tvaru 01-33 (např. vchod 404, byt č. 9 má VS 40409 ).

5.      V rámci výběru 100,- Kč za bytovou jednotku bylo do dnešního dne vybráno 29.100,-Kč.

6.      Další verze stanov po zapracování připomínek z minulé hromadné schůzky bude k dispozici počátkem září.

7.      Dle informace MČ/Navatypu bude v následujícím období probíhat kontrola evidence sklípků. O tomto budete informování na vývěsce ve vchodech. Budete vyzvání pověřenou osobou k fyzické identifikaci Vašeho sklípku/komory. Cílem je zmapování a re-evidence sklípků/komor před vlastním prodejem domu.

8.      Přípravná skupina získala přístup do uzamykatelných nástěnek umístěných ve vchodech u poštovních schránek. Zde budou vyvěšovány důležité informace v souvislosti s privatizací.

9.      Dle informace MČ budou do konce tohoto roku probíhat pouze opravy oken v havarijním stavu. Pokud bychom trvali na hromadné výměně všech oken, znamenalo by to opoždění již spuštěného procesu privatizace v řádech několika měsíců či let, včetně vyčlenění finančních prostředků, zpracování nového posudku a schválení Magistrátem města Prahy. Vzhledem k vyšší prioritě samotné privatizace se Přípravná skupina rozhodla a souhlasí se stávajícím postupem, kdy jsou opravována pouze okna v havarijním stavu.

10. Vyzýváme ty z Vás, kteří doposud neuhradili 100,- aby tak prosím učinili co nejdříve (v kanceláři družstva).

 

 

V Praze dne 19.8.2009                                                            Váš přípravný tým

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět