Návrhy na řešení rekonstrukce střechy Katovická 402 – 412

21.09.2011 07:51

 

Návrhy na řešení rekonstrukce střechy Katovická 402 – 412

 

Vážení družstevníci a nájemníci domů Katovická 402 – 412 navazuji na předchozí článek o naší střeše, který byl uveřejněn dne 10. 8. 2011na našich web - stránkách. Na střechu byly celkem zpracovány tři nezávislé odborné posudky podle rozhodnutí představenstva BD z 8. července 2011.

 Zadání posudku:  Posouzení stavu střešní krytiny našeho objektu a návrh řešení současného nevyhovujícího stavu této střešní konstrukce. Závěr všech tří odborníků je tento: náš střešní plášť je proveden nekvalitně a nevyhovujícím způsobem. Dle projektové dokumentace z r. 1990 a následně provedené rekonstrukce nebylo provedeno zateplení střešní konstrukce. To prokázaly provedené sondy.  Byla použitá fólie Fatratol 808, která není vhodná, používá se na vegetační střechy a není dostatečně odolná proti UV záření, a navíc je špatně ukotvena do atiky domu. Zároveň v rámci této rekonstrukce se provedly všechny detaily okolo vpustí, dilatací, atik ovšem neodborným způsobem atd. Zásadním nedostatkem je, že v patní spáře atika/střecha je fabion vytvořen nevhodnou živičnou krytinou a zcela chybí ukotvení fólie. Nechci vypisovat všechny nedostatky. Shoda u všech odborníků je neprovádět opravu střešního pláště, ale provést komplexní rekonstrukci.

Návrh rekonstrukce – tento návrh však nenahrazuje projektovou dokumentaci s řešením technických detailů:

 • odtěžení vrstvy praného říčního kameniva,
 • demontáž PVC krytiny a všech vzduchotechnických nástaveb na střeše,
 • oprava střešních vpustí a VZT výdechů s novými odvětrávacími hlavicemi
 • vyrovnání a vyspravení vrstvy asfaltových pásů,
 • provést zateplení střechy dle požadavků normy ČSN 73 0540-2 v 3% sklonu
 • položit separační vrstvu – geotextílii  min 300g/m2,
 • položit a zakotvit novou fólii z měkčeného PVC, se skleněnou výztuží, včetně provedení jiskrové zkoušky,
 • položit ochranou geotextilii o vyšší plošné hmotnosti 500g/m2,
 • zpětný zásyp kačírkem,
 • provést výměnu příp. opravu klempířských prvků /atika, střechy strojoven výtahů, dilatační spáry, uchycení k hromosvodům včetně provedení jejich revizí,
 • provést výměnu oken, jejich osazení a klempířských prvků u nich pro zatékání touto konstrukcí (nad schodištěm do strojovny výtahu)

Závěry a doporučení z odborných posudků byly představenstvem BD přijaty 8. září 2011. Dále bylo přijato rozhodnutí zadat zpracování typového projektu na rekonstrukci střechy včetně rozpočtu s užitím obvyklých cen materiálů a prací. Předpoklad na rekonstrukci je několikamilionová částka. Bude proto nutné přijmout klasické výběrové řízení na dodavatele a vše časově sladit tak, abychom rekonstrukci mohli realizovat v příštím roce.

Odborné posudky jsou k nahlédnutí v kanceláři Bytového družstva Katovická.

20. září 2011

Ing. Jiří Růžička, člen představenstva BD Katovická

 

—————

Zpět