Odpady - černá skládka

03.11.2010 08:17


Žádáme členy a nájemníky Bytového družstva Katovická, aby neodkládali odpadky, suť, nábytek apod. na společné chodby ani poblíž kontejnerů!!!


Upozorňujeme,  že se jedná o zakládání tzv. černé skládky, které může být dle

§ 47 odst. 1 písm. h) a odst. 2 Zákona o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) sankcionováno pokutou až do výše 50.000,-Kč.

Dále je dle § 79 odst. 1 písm. f), Zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) možnost požadovat po odpovědné osobě, tedy původci odpadu, náklady spojené s jeho likvidací.

 

Je potřeba si uvědomit, že úhradu za likvidaci odpadu, který je odložen na společných chodbách a vedle kontejnerů zaplatí všichni členové Bytového družstva Katovická.

 

K likvidaci odpadu slouží sběrný dvůr, který se nachází ve Voctářově ulici na Praze 8 (pod Libeňským mostem), tel. 266 007 299

 

Ve sběrném dvoře je možnost, po předložení OP, který prokáže trvalé bydliště na území hl.města Prahy BEZPLATNĚ odevzdat tento odpad:

 

  • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností apod.)
  • elektrošrot (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa apod.)
  • kovový odpad
  • dřevěný odpad
  • odpad z údržby zeleně
  • stavební odpad z bytových úprav (v množství do 1m3 zdarma)
  • papír, sklo, plasty, obaly TetraPack 
  • pneumatiky
  • nebezpečný odpad: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťující přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory, vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice), vyřazené elektrické a elektronické zařízení (obrazovky)

 

 

Děkujeme

 

za správu nemovitosti BD

Katovická

Michaela Krucká

ELZA systém, s.r.o.

V Praze dne 21.10.2010

 

 

—————

Zpět