POZVÁNKA na členskou schůzi BD Katovická

09.03.2010 08:10

 

 POZVÁNKA

na řádnou členskou schůzi

Bytového družstva Katovická

289 97 221

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8

 

 

Představenstvo Bytového družstva Katovická svolává členskou schůzi, která se koná dne 25 března 2010 ve velkém sále Kulturního domu KRAKOV od 19:00 hod. Přístup do sálu je možný od 18:00 hod.

 

 

Program :

1/ Seznámení členské schůze se současným stavem privatizace Katovické

2/ Zpráva o hospodaření družstva

3/ Informace o výsledcích jednání s bankovními domy

4/ Projednání a schválení banky pro poskytnutí úvěru na koupi domu

5/ Schválení výše příspěvku na správu domu a záloh  (fond oprav, režie domu)

6/ Projednání a schválení odměn představenstva,  kontrolní komise a domovních důvěrníků

7/ Různé, diskuse

 

 

            Představenstvo upozorňuje, na této členské schůzi nebudou projednány navržené změny ve stanovách, s ohledem na nutnost projednat a schválit přijetí bankovního úvěru pro koupi domu.

 

            Žádáme všechny členy bytového družstva, aby se členské schůze zúčastnili. Členská schůze je usnášení schopná pokud je přítomno více jak polovina členů družstva. V případě, že by členská schůze nebyla usnášeníschopná, je povinností představenstva svolat do 3 týdnů náhradní členskou schůzi s nezměněným program jednání. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

            Nejpozději týden před konáním členské schůze budou (ZDE) na stránkách www.katovicka.cz zveřejněny nejdůležitější dokumenty vztahující se k členské schůzi, event. se lze s nimi seznámit v úředních hodinách bytového družstva, tj. každý sudý čtvrtek od 18:00 hod.

 

 

V Praze dne 26. února 2010

JUDr. Olga Uhrová

předseda představenstva

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY S SEBOU !!!!!!!

 Související dokumenty ZDE

 

—————

Zpět