Pozvánka na náhradní členskou schůzi 16.4.2012

31.03.2012 14:50

POZVÁNKA

na náhradní členskou schůzi

Bytového družstva Katovická IČ: 289 97 221

se sídlem Praha 8, Katovická 409

 

 

    Představenstvo Bytového družstva Katovická svolává náhradní členskou schůzi na 16. dubna 2012 od 19,00 hod. do velkého sálu Kulturního domu KRAKOV. Přístup do sálu je možný od 18,00 hod.

 

    Řádná členská schůze, která byla svolána na 27. 3. 2012 nebyla usnášeníschopná, na členské schůzi bylo přítomno méně než 50 % všech členů družstva. V souladu s článkem 38 stanov, touto pozvánkou svolává představenstvo náhradní členskou schůzi.

 

    Program členské schůze zůstává nezměněn:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Zpráva o hospodaření bytového družstva (účetní uzávěrka za rok 2011, včetně schválení rozdělení zisku)
  3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2011 (informace: o uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken ve společných částech domu, o připravované smlouvě o dílo na celkovou opravu střechy, o dešťosvodech  apod.)
  4. Domovní řád
  5. Schválení usnesení
  6. Příprava pro nové volby představenstva (na podzim končí volební období)
  7. Různé a diskuze (informace: o postupu při zasklívání lodžií, nové nájemní smlouvy v průběhu dubna, návrh schválení přístupu družstva ke zpracování vlastníka attd.)

 

    Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 258 odst. 3 obchodního zákoníku, tj. tato členské schůze je usnášení schopna vždy, pokud pro rozhodnutí hlasuje nadpoloviční většina přítomných.

 

           

 

V Praze dne 27. března 2012

 

JUDr. Olga Uhrová

předseda představenstva

 

 

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY S SEBOU !!!!!!!

Na vědomí pro členy: cena pronájmu sálu v KD Krakov 7 500,- Kč.

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět