POZVÁNKA na řádnou členskou schůzi 30.8.2010

15.07.2010 21:05

POZVÁNKA

na řádnou členskou schůzi

Bytového družstva Katovická

se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8,

IČ: 289 97 221

 

Představenstvo Bytového družstva Katovická svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 30. srpna 2010 ve velkém sále Kulturního domu KRAKOV od 19,00 hod. Přístup do sálu je možný od 18,00 hod.

 

Program :

1/ Zpráva o činnosti družstva za období únor 2010 - srpen 2010

2/ koupě domu, pojištění domu,

3/  zástavní smlouva k domu č.p. 402 – 412 k zajištění úvěru

4/ schválení správcovské firmy

5/ poplatky za úkony družstva (převody členských práv a povinností, souhlas s výměnou bytu, potvrzení přechodu nájmu bytu, event. nebytu)

6/ výše nájemného v družstevních bytech pronajímaných nečlenům (smluvní nájemné, valorizace regulovaného nájemného)

7/ nájemné v nebytových prostorách

8/ informace o probíhajících soudních sporech  s bývalými nájemci a s dlužníky

9/ upozornění členů na povinnost danou čl. 30 stanov (podnájem bytu jen s písemným souhlasem představenstva)

10/ placení nájemného MČ Praha 8  a přechod na platby ve prospěch družstva

11/ vyúčtování záloh a přeplatku na nájemném s MČ Praha 8

12/ pojištění představenstva pro výkon funkce

13/ změna stanov – navržené úpravy z členské schůze 2.11.2009

14/ různé

           

            Žádáme všechny členy bytového družstva, aby se členské schůze zúčastnili, pokud se nemůžete zúčastnit, můžete se nechat zastoupit na základě písemné plné moci (vzor na stránkách www.katovicka.cz - viz. níže). Dle podmínek Volksbank,a s. teprve tato členská schůze může schválit zřízení zástavního práva k nemovitosti, přičemž pro zřízení zástavního práva je nutný souhlas 60 % většiny členů družstva. V případě, že by členská schůze nebyla usnášeníschopná, je povinností představenstva svolat do 3 týdnů náhradní členskou schůzi s nezměněným program jednání. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

 

            Nejpozději 15 dnů před konáním členské schůze budou zde na stránkách www.katovicka.cz zveřejněny nejdůležitější dokumenty vztahující se ke členské schůzi, event. bude možné se s nimi seznámit v úředních hodinách bytového družstva, tj. 19.8.2010 od 18,00 do 20,00 hod.

 

 

V Praze dne 15. července 2010

JUDr. Olga Uhrová

předseda představenstva

 

!!! OBČANSKÉ PRŮKAZY S SEBOU !!!

 

 pozvánka na členskou schůzi 30.8.2010 scan s podpisem.pdf

 

Plná moc - schůze 30.8.2010.doc

 

—————

Zpět