Představenstvo BD Katovická svolává členskou schůzi na 26. května 2011

08.05.2011 19:58

P O Z V Á N K A

na řádnou členskou schůzi

Bytového družstva Katovická IČ: 289 97 221

se sídlem Praha 8, Katovická 409

 

Představenstvo Bytového družstva Katovická svolává členskou schůzi, která se koná dne 26. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu KRAKOV od 19,00 hod. Přístup do sálu je možný od 18,00 hod. 

 

Program členské schůze:

 

1/ zpráva o činnosti představenstva od  1.9.2010, 

2/ návrh na změnu stanov čl. 5, 24 (s ohledem na účast notáře bude o tomto bodu hlasováno samostatně),

3/ zpráva o hospodaření bytového družstva (účetní závěrka za rok 2010, vyúčtování přeplatků a nedoplatků na službách ve II. pololetí 2010, nájemného za červenec a srpen 2010, vchodové dveře), 

4/ zpráva kontrolní komise,

5/ volné byty v družstvu, 

6/ návrh oprav na rok 2011 (střecha, strojovny výtahů-okna, vchody do domů),

7/ parkovací místa ve vjezdu do telefonní ústředny (přidělení konkrétním zájemcům na základě losování), 

8/ domovní a požární řád,

9/ návrh na změnu v odměňování představenstva a kontrolní komise, 

10/ různé (paušální poplatek na úklid za psa, dálkové ovládání vchodových dveří, zálohy na koupi domu, vandalismus),

11/ usnesení (schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, schválení vyúčtování služeb za rok 2010, schválení plánu oprav na rok 2011, schválení domovního a požárního řádu, schválení výše odměn členům představenstva a kontrolní komise).

 

Žádáme všechny členy bytového družstva, aby se členské schůze zúčastnili.

Kdo se nemůže zúčastnit, může někomu udělit plnou moc (vzor na webu: www.katovicka.cz a v kanceláři správní firmy ELZA systém s.r.o, Katovická 407/12).

V případě, že by členská schůze nebyla usnášeníschopná, je povinností představenstva svolat do 3 týdnů náhradní členskou schůzi s nezměněným program jednání. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 

 

Nejpozději týden před konáním členské schůze budou na stránkách www.katovicka.cz zveřejněny nejdůležitější dokumenty vztahující se k členské schůzi, event. bude možné se s nimi seznámit v úředních hodinách bytového družstva, tj. každý sudý čtvrtek od 18,00 hod. 

 

 

V Praze dne 5. května 2011

 

JUDr. Olga Uhrová

       předseda představenstva

 

 

!!!!!!! OBČANSKÉ PRŮKAZY S SEBOU !!!!!!!

 

—————

Zpět