Reakce MČ P8 - počtu odpadkových košů

22.08.2016 10:10

M Ě S T S KÁ Č Á S T P R A H A 8

Ú ř a d  mě s t s k é  č á s t i

odbor životního prostředí a speciálních projektů

oddělení státní správy

 

Bytové družstvo Katovická

Katovická 409/8

181 00 Praha 8

 

Číslo jednací: MCP8 098387/2016 - SZ MCP8 089701/2016/2

Vyřizuje / telefon: Zlatý / 222805630

V Praze dne: 28.07.2016

    

 

Vážená paní předsedkyně,

reaguji na žádost Vašeho bytového družstva, která se týká zvýšení počtu odpadkových košů na psí exkrementy.

 

Na základě podkladů získaných z místního šetření, které bylo provedeno pověřeným pracovníkem odboru životního prostředí a speciálních projektů a prostudování materiálů, jsem nucen Vám sdělit, že v současné době neuvažujeme o zvýšení počtu odpadních nádob.

Tato skutečnost souvisí také s tím, že v nedávné době jsme na území Městské části Prahy 8 navyšovali počet těchto nádob. Vaši žádost vedeme v patrnosti a v případě, že se stávající počet košů na psí exkrementy bude zvyšovat, mezi lokality, kam budou tyto nádoby umisťovány, bude zařazena i lokalita Lodžská.

 

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Ing. Roman Březina

pověřený vedením odboru životního

prostředí a speciálních projektů

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. David Zlatý Co.: SZ MCP8 089701/2016/2

—————

Zpět