Stanovisko odboru dopravy - žádost o změnu dopravního značení - ul. Katovická

29.09.2016 13:43

Stanovisko odboru dopravy - žádost o změnu dopravního značení - ul. Katovická


 

Vážená paní Teplá,

 

Vaše žádost na změnu dopravního značení v ulici Katovická byla projednána s dotčeným orgánem Policií ČR, odbor služby dopravní policie, přímo na místě.

Byla též požádána Městská policie hl. m. Prahy o vyjádření, jaké přestupky v této ulici řeší. Jde hlavně o stání na zeleni, chodníku a na stanoveném zákazu zastavení.

Bohužel nelze parkovat kdekoliv. Jelikož je do zadní části ulice Katovická vjezd povolen dopravní obsluze, vjíždění vozidel rezidentů není z pohledu MP řešeno.

Policie ČR byla požádána o vyjádření k případné změně dopravního značení:

stávající svislé DZ B29 odstranit a místo něj osadit svislé SDZ IP11f umožňující částečné kolmé stání na chodníku (v tomto případě na zeleni).

Pokud to bude možné, bude realizováno.

 

Možné přemístění kontejnerů na tříděný odpad bude projednáno se společností Ipodec.


 

           

S pozdravem

                                       „podepsáno elektronicky“

 

„otisk úředního razítka“

Mgr. Martin Moulis

zástupce vedoucího odboru dopravy

 

—————

Zpět