Ustavující členská schůze bytového družstva Katovická se koná 2.11.2009

03.10.2009 21:06

Vážení sousedé,

 

v  souvislosti s blížícím se termínem  ustavující členské schůze družstva,  dostáváte do vašich poštovních schránek společně s touto průvodní informací i následující  podklady:

 

 1. Pozvánku na ustavující členskou schůzi Bytového družstva Katovická (viz níže). V této souvislosti upozorňujeme, že účast na této schůzi je nutná. Pokud se však nebudete moci dostavit osobně, zajistěte si úředně ověřenou plnou moc pro osobu, která Vás bude zastupovat. Vzor plné moci je v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách www.katovicka.cz/dokumenty (soubor ZDE) a na prosklených nástěnkách ve vašich vchodech. Pokud nemáte možnost nechat si ověřit plnou moc, můžete v naléhavých případech využít služeb JUDr. Olgy Uhrové, a to ve dnech 15. 10. 2009 a 29. 10. 2009 v kanceláři družstva, tj. Katovická 409/B, v úředních hodinách (18.00-20.00hod).

 

 1. Výzvu ke složení základního členského vkladu (viz níže) na účet budoucího družstva. Zde jsou uvedeny nezbytné detaily (výše částky, číslo bankovního účtu a termín, do kterého je nutné peníze složit)

 

 1. Přihlášku za člena bytového družstva (viz níže). Vyplněnou přihlášku vezměte s sebou na ustavující schůzi.

 

 

 

Dále bychom Vás chtěli informovat o následujícím:.

 

 • Úřední hodiny budoucího Bytového družstva Katovická zůstávají i nadále stejné, a to každý sudý týden ve čtvrtek od 18.00 do 20.00 hod., Katovická 409/B
 • K dispozici je i nadále telefonní číslo 736 667 662, v době od pondělí do čtvrtka od 15 do 20hod
 • Doposud se rozhodli kandidovat do představenstva POUZE čtyři kandidáti. Vzhledem k tomu, že v návrhu stanov je požadováno minimálně pět členů představenstva, vyzýváme tímto případného zájemce o funkci v představenstvu družstva, aby odevzdal co nejdříve svoji kandidátku (formulář k dispozici na internetu a nebo v kanceláři budoucího družstva ) přípravné skupině.
 • Vzhledem k postupující privatizaci se v poslední době se objevují v poštovních schránkách „výhodné nabídky“ na převzetí privatizovaného bytu. Takové nabídky jsou motivovány pouze vidinou snadného získání privatizovaného bytu a v žádném případě nejde o Vaše obecné blaho.  Navíc dle Zásad MČ lze převody členských práv v družstvu provádět až po vlastním odkupu bytového domu. V té době, ale můžete “prodat“ byt za tržních podmínek. Doporučujeme na takové nabídky v žádném případě nereagovat. Pokud si něčím nebudete jisti navštivte nás v kanceláři v úředních hodinách nebo využijte telefonní číslo 736 667 662.

 

 

V Praze dne 30.9.2009

Váš přípravný tým

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozvánka

 

na ustavující členskou schůzi

 Bytového družstva Katovická

 

která se koná v pondělí 2. 11. 2009 od 19.00 hod

ve velkém sále v KD Krakov

 

 

 

Program jednání

 

 1. volba předsedajícího
 2. přijetí závazku členského vkladu
 3. schválení zapisovaného základního kapitálu družstva
 4. schválení stanov
 5. volba orgánů družstva
 6. dotazy, připomínky

 

 

Na schůzi bude nutné prokázat se platným občanským průkazem. Pokud se nebudete moci dostavit osobně, můžete pověřit jinou osobu, pro kterou si zajistěte řádně ověřenou plnou moc. Vaše účast (nebo Vámi pověřeného zástupce) na schůzi je nutná.

 

Vzhledem k počtu nájemníků doporučujeme dostavit se v předstihu (sál je pronajat již od 18.00 hod) k odevzdání přihlášky za člena bytového družstva, podpisu prezenční listiny a potvrzení o převzetí základního členského vkladu.

 

Vyplněnou přihlášku do družstva, občanský průkaz a případně plnou moc vezměte s sebou!

 

 

 

                                                          Svolavatel:       Ing. Pavel Vágner

Michaela Krucká

Petr Šváb

Blanka Bielová

David Ševčík

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝZVA KE SLOŽENÍ

ZÁKLADNÍHO ČLENSKÉHO VKLADU

BYTOVÉHO DRUŽSTVA KATOVICKÁ

 

Pro potřeby zakládání družstva byl zřízen účet u ČSOB číslo: 231 642 385/0300, na tento účet složte základní členský vklad ve výši 10 000,- Kč, a to nejpozději do 21.10.2009, při vkladu uveďte variabilní symbol (pěticiferné číslo), který je tvořen číslem Vašeho vchodu a číslem Vašeho bytu. Variabilní symbol bude sloužit k identifikaci plátce, věnujte proto, prosím, převodu/vkladu zvýšenou pozornost.

Váš variabilní symbol je: 

Peníze můžete složit na výše uvedený účet na kterékoliv pobočce banky ČSOB, nebo převodem z Vašeho bankovního účtu.

Pokud neuhradíte základní členský vklad do termínu 21.10.2009 nebudete se moci stát členy bytového družstva Katovická.

Potvrzení o převzetí základního členského vkladu obdržíte na ustavující schůzi bytového družstva Katovická, která se bude konat dne 2. 11. 2009 od 19,00 hod. v KD Krakov.

Částka základního členského vkladu obsahuje jistinu pro Městskou část Prahy 8 tj. 5.000,- Kč za každý byt (tato jistina bude odečtena od celkové kupní ceny domu).

Veškeré transakce s výše uvedeným účtem musí vždy podepisovat dvě osoby (zvolení správci vkladu): Petr Šváb a Michaela Krucká.

 

 

 

 

 

Bytové družstvo Katovická                                                    Pořadové číslo………………

                                                                                              Došlo dne .…………………..

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

Přihlašuji se za řádného člena Bytového družstva Katovická, se sídlem: Katovická 409, PSČ 181 00, Praha 8, Bohnice.

Příjmení, jméno, titl.:                                                                              datum narození:

…………………………………………………                                                            …………………………….

Příjmení, jméno, titl. manžela (manželky)                                               datum narození:

………………………………………………….                                                           …………………………….

adresa bydliště a PSČ:

………………………………………………………………………………………………………….

kontakt (telefon, email):

…………………………………………………

Prohlašuji, že:

 • stanovy bytového družstva jsou mi známy, jsou pro mne zavazující a budu je dodržovat,
 • v přihlášce jsem uvedl pravdivé údaje a jsem si vědom, že jsem povinen oznamovat družstvu neprodleně všechny změny v údajích uvedených v této přihlášce,
 • budu plnit členské povinnosti vyplývající ze stanov, z usnesení představenstva a členské schůze,¨
 • s manželem (manželkou) nejsme ve sporu, kdo je oprávněným nájemcem bytu.

 

                                                                                                     ………………………………

                                                                                                        datum a podpis

 

Projednáno na představenstvu BD Katovická dne: ………………..

 

Podpis za Bytové družstvo Katovická : …………...……………….

 

                                   

 

 

—————

Zpět