Výběrové řízení na zajištění správy domů a účetnictví s tím souvisejícím ...

11.05.2010 22:38

výběrové řízení ke stažení ve formátu PDF - klikni zde

 

 

Výběrové řízení 

na

zajištění správy domů a účetnictví s tím souvisejícím, a to domu čp. 402 („bytový dům“), domu čp. 403 („bytový dům“), domu čp. 404 („bytový dům“), domu čp. 405 („bytový dům“), domu čp. 406 („bytový dům“), domu čp. 407 („bytový dům“), domu čp. 408 („bytový dům“), domu čp. 409 („bytový dům“), domu čp. 410 („bytový dům“), domu čp. 411 („bytový dům“) a domu čp. 412 („bytový dům“), na adresách Katovická 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22, "stavby technického vybavení" na pozemku parc. č. 585/210, "stavby technického vybavení" na pozemku parc. č. 585/211, pozemku parc. č. 585/199 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 278 m2, pozemku parc. č. 585/200 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 279 m2, pozemku parc. č. 585/201 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 281 m2, pozemku parc. č. 585/202 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 302 m2, pozemku parc. č. 585/203 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 298 m2, pozemku parc. č. 585/204 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 299 m2, pozemku parc. č. 585/205 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 297 m2, pozemku parc. č. 585/206 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 297 m2, pozemku parc. č. 585/207 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 302 m2, pozemku parc. č. 585/208 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 296 m2, pozemku parc. č. 585/209 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 332 m2, pozemku parc. č. 585/210 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 54 m2, a pozemku parc. č. 585/211 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 569 m2, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8, který je ve vlastnictví mandanta, a to formou zastoupení mandanta jako vlastníka domu při výkonu jeho některých práv  a povinností vyplývajících z tohoto vlastnictví.

 

 

 

v termínu od 12. května 2010 do 17. června 2010 do 20:00 hod

 

 

 

 

 

Podmínky vyhlašovatele:

 

    1. Předmět vyhlášení

 

Předmětem vyhlášení je zajištění správy domů a účetnictví s tím souvisejícím, a to domu čp. 402 („bytový dům“), domu čp. 403 („bytový dům“), domu čp. 404 („bytový dům“), domu čp. 405 („bytový dům“), domu čp. 406 („bytový dům“), domu čp. 407 („bytový dům“), domu čp. 408 („bytový dům“), domu čp. 409 („bytový dům“), domu čp. 410 („bytový dům“), domu čp. 411 („bytový dům“) a domu čp. 412 („bytový dům“), na adresách Katovická 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22, "stavby technického vybavení" na pozemku parc. č. 585/210, "stavby technického vybavení" na pozemku parc. č. 585/211, pozemku parc. č. 585/199 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 278 m2, pozemku parc. č. 585/200 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 279 m2, pozemku parc. č. 585/201 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 281 m2, pozemku parc. č. 585/202 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 302 m2, pozemku parc. č. 585/203 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 298 m2, pozemku parc. č. 585/204 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 299 m2, pozemku parc. č. 585/205 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 297 m2, pozemku parc. č. 585/206 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 297 m2, pozemku parc. č. 585/207 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 302 m2, pozemku parc. č. 585/208 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 296 m2, pozemku parc. č. 585/209 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 332 m2, pozemku parc. č. 585/210 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 54 m2, a pozemku parc. č. 585/211 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 569 m2, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8, který je ve vlastnictví mandanta, a to formou zastoupení mandanta jako vlastníka domu při výkonu jeho některých práv a povinností vyplývajících z tohoto vlastnictví.

 

    2. Specifikace nemovitostí

 

Výše uvedené nemovitosti budou ve vlastnictví Bytové družstvo Katovická, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze odd. Dr., vložce 7436, IČ: 289 97 221, se sídlem Katovická 409/8, 181 00 Praha 8 – Bohnice.

 

Využití budovy (výše uvedená čp.): „objekt k bydlení“.

Druh pozemků (výše uvedená parc. č.): „zastavěná plocha a nádvoří“.

 

Obytný dům byl postaven v rámci komplexní výstavby sídliště Bohnice v roce 1974 při ulici Katovická, Praha 8. Obytný dům je panelové montované konstrukce se střechou plochou krytou svařovanou PE folií, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Obvodový plášť fasády je řešen parapetními panely a meziokenními vložkami. V lodžii je představitelný lodžiový panel, atika je složena z atikovým panelů. Fasáda byla dodatečně zateplena zateplovacím systémem. Vnější úprava povrchů na bázi umělých hmot, vnitřní úprava povrchů je provedena buď tapetováním, nebo stěrkou. Okna dřevěná zdvojená a z části plastová, dveře hladké plné a prosklené, podlahy PVC a textilní. Vytápění a příprava teplé vody z centrálního zdroje. V kuchyni instalovány el. sporáky v jednoduchých kuchyňských linkách s centrálním odvětráváním. Sociální zařízení je původní prefabrikované jádro se zařizovacími předměty. Schodiště jednoramenné jsou uvnitř dispozičního řešení a jsou přístupny ze vstupních chodeb v každé sekci, v posledním  podlaží je výstup na střechu. Strojovny výtahů jsou umístěny na střechách, a to vždy nad každou sekcí. Veškeré vedení je umístěno v instalačních šachtách, které jsou vedeny jednotlivými podlažími v prefabrikovaném jádru. Ve výše uvedeném domě se nachází 360 bytových jednotek a 54 nebytových prostorů.

 

    3. Jistota

 

Mandatář je povinen poskytnout jistotu ve výši 100 000,- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých),  složením peněžní  částky  na  účet mandanta,  č. ú.: 4200228593/6800, vedený u Volksbank CZ, a.s., variabilní symbol: (IČ, popř. RČ  uchazeče), konst. symbol: 308.

 

Složení peněžní částky na účet mandanta doloží mandatář potvrzenou kopii převodního příkazu nebo kopii podací stvrzenky o poštovním poukazu (poštovní poukázky). Nabídky, u kterých nebude řádně doloženo poskytnutí jistoty, budou vyřazeny. 

 

Jistota zaplacená mandatářem propadá ve prospěch mandanta:

a) pokud mandatář odvolá předloženou nabídku po uplynutí lhůty pro předkládání nabídky,

b) pokud mandatář neuzavře s mandantem mandátní smlouvu ve smyslu své nabídky nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy mandanta.

 

V nabídce mandatáře je nutno vždy uvést číslo účtu, název a adresu bankovního ústavu, resp. přesnou adresu (vč. PSČ), kam má být jistota po uvolnění poukázána. Jistota bude uvolněna nejpozději do deseti dnů po odeslání písemného vyrozumění o tom, že nabídka mandatáře nebyla vybrána jako nejvhodnější, příp. že byl ze soutěže vyřazen. Jistota mandatáře, jehož návrh byl vyhodnocen a vybrán jako nejvhodnější, bude uvolněna nejpozději do deseti dnů ode dne uzavření mandátní smlouvy s mandantem. 

 

    4. Informace

 

Podrobnější informace o nemovitosti, spolu s jejich zadávací dokumentací, obdrží mandatáři v kanceláři Bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8, 181 00 Praha 8 – Bohnice, v úředních hodinách každý sudý čtvrtek v době od 18:00 do 20:00 hod.

Podmínky výběrového řízení jsou také uveřejněny na adrese www.katovická.cz

 

    5. Způsob podávání nabídek

 

Nabídky lze podávat v kanceláři Bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8, 181 00 Praha 8 – Bohnice, v úředních hodinách každý sudý čtvrtek v době od 18:00 do 20:00 hod. v uzavřených obálkách označených "Výběrové řízení – BD Katovická, k. ú. Bohnice“ a opatřených na uzavření obálky razítkem (event. podpisy) mandatáře, popř. zaslat poštou na adresu sídla mandanta, kdy nabídka ze strany mandatáře musí být doručena Bytovému družstvu Katovická nejpozději do 17. června 2010 do 20:00 hod.

 

    6. Lhůta k předložení nabídek

 

Poslední termín pro přijetí nabídek je dne 17. června do 20:00 hod. Otevírání obálek s nabídkami do tohoto výběrového řízení, které je pro mandatáře veřejné, se bude konat dne 17. června 2010 od 20:00 hod. v  kanceláři Bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8, 181 00 Praha 8 – Bohnice. Otevírání obálek spolu s kontrolou úplnosti dokladů bude provedeno kontrolní komisí Bytového družstva Katovická.

 

    7. Výběr nejvhodnější nabídky

 

Nejvhodnější nabídka bude vybrána výkonným orgánem mandanta, tj. představenstvem Bytového družstva Katovická. 

 

Součástí nabídky musí být tyto náležitosti:

 

A) identifikace mandatáře rodným číslem, případně datem narození a adresou místa trvalého pobytu. V případě manželů tyto údaje dokládají oba manželé. V případě právnické osoby či fyzické osoby, která je zapsána do obchodního rejstříku, výpisem z obchodního rejstříku a výpisem z živnostenského rejstříku, ne starším než 90 dnů, nebo dokladem o vzniku právnické osoby, která se do obchodního rejstříku nezapisuje; 

 

B) čestné prohlášení mandatáře, že:

    1. je způsobilý k právním úkonům,

    2. na jeho majetek není prohlášen konkurs, návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, proti němu není povoleno vyrovnání ani zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

    2.A  vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo vůči němu není zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

    3. není v likvidaci,

    4. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,  tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

    5. mandatář nebyl pravomocně odsouzen  pro úmyslný trestný čin,  nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu mandatáře právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto bodu  splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí mandatář, jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem mandatáře či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

    6. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku  zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště mandatáře,

    7. nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči mandantovi,

    8. nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.

 

    Čestné prohlášení musí být vlastnoručně podepsáno pod jeho posledním bodem, má-li   mandatář statutární  orgán, musí čestné  prohlášení  podepsat všechny osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všichni  jeho členové, jinak bude mandatář z výběrového řízení vyloučen. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikatel vyhotoví čestné prohlášení v rozsahu bodů 2. až 8; fyzická osoba nepodnikající vyhotoví čestné prohlášení v rozsahu bodů  1., 2., 2.A,  4., 5., 6., 7. a 8.;

 

C) výpis z Rejstříku trestů ne starší než 6 měsíců. Jde-li o právnickou osobu, výpis musí předložit všechny osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, resp. všichni členové statutárního orgánu;

 

D) mandatář, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, doloží mandantovi nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o výběru jeho nabídky potvrzení o skutečnostech uvedených v bodech 4. a 6. čestného prohlášení;

 

E) mandatář je povinen předložit mandantovi přehled objektů, které mandatář spravuje a reference minimálně od dvou vlastníků nemovitostí ne starší než 2 měsíce;

 

F) mandatář je povinen předložit mandantovi pojistnou smlouvu z odpovědnosti mandatáře za škodu vzniklou mandantovi činností mandatáře, a to s pojistným plněním nejméně 10.000.000,- Kč.

 

Doklady shora uvedené musí být předloženy v originálech nebo jako úředně ověřené kopie, jinak bude nabídka mandatáře vyřazena.

 

Součástí nabídky mandatáře je uvedení výše měsíční odměny v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy jež je přílohou tohoto výběrového řízení při splnění všech vyhlášených podmínek výběrového řízení a odsouhlasení závazného textu mandátní smlouvy (resp. smluvních podmínek). Odsouhlasení textu mandátní smlouvy je pro mandatáře závazné a text mandátní smlouvy nelze ze strany mandatáře měnit.

 

Upozorňujeme, že předložené nabídky jsou uchovávány a doložené listiny nelze vyžádat zpět.

 

    8. Lhůta pro výběr a oznámení vybrané nabídky

  

Výkonný orgán mandanta, tj. představenstvo Bytového družstva Katovická, provede výběr nejvhodnější nabídky do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty k předložení nabídek a oznámí tuto skutečnost každému mandatáři nejpozději do 2 týdnů od provedení výběru formou doporučeného dopisu, přičemž zároveň upozorní nevybrané mandatáře, že jejich nabídka neuspěla.

 

    9. Mandátní smlouva

  

Mandátní smlouva bude s vybraným mandatářem uzavřena po schválení výběru mandatáře členskou schůzí mandanta, tj. členskou schůzí Bytového družstva Katovická.

 

 

    10. Úhrada nákladů

  

Veškeré náklady spojené s účastí ve výběrovém řízením si hradí výhradně mandatář. Mandatář nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení nebo s jeho zrušením.

 

    11. Výhrady mandanta 

 

Mandant si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, stejně jako změnit uveřejněné podmínky tohoto výběrového řízení nebo toto výběrové řízení zrušit,                     a to až do doby uzavření mandátní smlouvy.

 

 

 

 

 

V Praze dne ……………

Za mandanta:      

 

 

 

........................................................

               JUDr. Olga Uhrová

předseda představenstva Bytového družstva Katovická

 

 

........................................................

               Ing. Jiří Růžička

člen představenstva Bytového družstva Katovická

 

 

 

 

 

 

 

Příloha

 

Mandátní smlouva

 

uzavřená v souladu s ustanovením § 566 až 576 zák.č. 513/1991 Sb., a násl. obchodního zákoníku

 

 

I.

Účastníci smlouvy

 

 

Bytové družstvo Katovická
zapsané v obch.rejstříku vedeném MS v Praze odd. Dr., vložce 7436,
IČ: 289 97 221,
se sídlem Katovická 409/8, 181 00 Praha 8 - Bohnice,
zastoupené předsedou představenstva JUDr. Olgou Uhrovou a členem představenstva Ing. Jiřím Růžičkou
bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4200228593/6800  
(dále jen mandant)

 

a

 

firma …………………………….,
zapsaná v obch. Rejstříku vedeném MS v Praze odd. …………………….
IČ …………………, DIČ  CZ……………………..,
se sídlem …………………………………………,
bankovní spojení: ………………………….,
číslo účtu: ……………………………….
(dále jen mandatář)


 

 

 

uzavřeli níže uvedeného data tuto

 

 

m a n d á t n í    s m l o u v u  :

 

 

I.

 

Účelem této smlouvy je zajištění správy domů a účetnictví s tím souvisejícím, a to domu čp. 402 („bytový dům“), domu čp. 403 („bytový dům“), domu čp. 404 („bytový dům“), domu čp. 405 („bytový dům“), domu čp. 406 („bytový dům“), domu čp. 407 („bytový dům“), domu čp. 408 („bytový dům“), domu čp. 409 („bytový dům“), domu čp. 410 („bytový dům“), domu čp. 411 („bytový dům“) a domu čp. 412 („bytový dům“), na adresách Katovická 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22, "stavby technického vybavení" na pozemku parc. č. 585/210, "stavby technického vybavení" na pozemku parc. č. 585/211, pozemku parc. č. 585/199 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 278 m2, pozemku parc. č. 585/200 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 279 m2, pozemku parc. č. 585/201 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 281 m2, pozemku parc. č. 585/202 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 302 m2, pozemku parc. č. 585/203 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 298 m2, pozemku parc. č. 585/204 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 299 m2, pozemku parc. č. 585/205 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 297 m2, pozemku parc. č. 585/206 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 297 m2, pozemku parc. č. 585/207 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 302 m2, pozemku parc. č. 585/208 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 296 m2, pozemku parc. č. 585/209 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 332 m2, pozemku parc. č. 585/210 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 54 m2, a pozemku parc. č. 585/211 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 569 m2, vše na k. ú. Bohnice v Praze 8, který je ve vlastnictví mandanta, a to formou zastoupení mandanta jako vlastníka domu při výkonu jeho některých práv a povinností vyplývajících z tohoto vlastnictví.

 

II.

 

K naplnění účelu této smlouvy se mandatář (dále jen správce) zavazuje pro mandanta (dále jen vlastník) jeho jménem a na jeho účet vykonávat veškerá jeho práva a povinnosti vyplývající z vlastnictví domu. Správce však není oprávněn:

    1. zcizit spravovaný dům a jeho součásti a příslušenství,

    2. zatěžit spravovaný dům a jeho součásti a příslušenství,

    3. uzavírat nájemní smlouvy o nájmu bytů u nečlenů družstva, smlouvy o nájmu  nebytových prostorů, dohody o jejich změnách, dále není oprávněn podávat výpovědi z těchto smluv bez předchozího písemného souhlasu vlastníka; bez tohoto souhlasu je taková smlouva, dohody či výpověď neplatná,

    4. uzavírat smlouvy, jejichž předmět plnění přesahuje rámec běžných oprav a provozní údržby nad 20 000,- Kč bez písemného souhlasu vlastníka; bez tohoto souhlasu je taková smlouva neplatná.

 

 

III.

 

Mezi hlavní činnosti správce patří zejména:

 

1. Provozně technická činnost

    1.1. Vedení evidence veškeré technické dokumentace vztahující se ke spravovanému       domu, vč. její aktualizace.

    1.2. Zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním služeb spojených s bydlením (dodávka tepla, teplé užitkové vody, studené vody, elektřina ve společných prostorech, výtah, úklid domu vč. chodníků a kontejnerových stání a odvoz odpadu).

 Do této činnosti spadá sjednávání smluv s dodavateli, kontrola dodávky těchto služeb,         reklamace faktur, kontrola spotřeby médií, apod. 

    1.3. Provádění veškerých funkcí tepelného technika, tj.  sjednávání odběrových diagramů, hlášení změn v započitatelné podlahové ploše pro ÚT a TUV, ohlašování nových nebytových prostor a změn v koeficientech při změně nájemce nebo účelu užívání.

    1.4. Hlídání termínů technických prohlídek, preventivních prohlídek a pravidelných revizí technických zařízení v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a s příslušnými normami, jejich zajištění.

    1.5. Zajištění odstranění závad po revizích.

    1.6. Zajištění údržby objektů dle požadavků a pokynů družstva.

    1.7. Zajištění havarijní služby v nočních hodinách, ve dnech pracovního volna a klidu.

    1.8. Pomoc při výběrech dodavatelů u větších oprav, rekonstrukcí a modernizací.

    1.9. Zajišťování projektů u oprav většího rozsahu, rekonstrukcí a modernizací.

    1.10 . Uzavírání smluv o dílo s dodavatelem vybraným nebo odsouhlaseným družstvem.

    1.11. Zajištění přejímky dokončeného díla včetně vyhotovení přejímacího protokolu. 

    1.12. Reklamace případných vad díla během záruční doby.

    1.13. Zajištění deratizace, dezinfekce a dezinsekce dle potřeb a požadavků družstva.

    1.14. Vydávání stanovisek ke stavebním úpravám bytů a nebytových prostorů pro stavební   úřad, účast ve stavebním řízení.

    1.15. Zajištění veškerých dalších povinností uložených vlastníkovi domu obecně závaznými předpisy, zejm. bezpečnostními, hygienickými, požárními a orgánů státního dozoru.

 

2. Ekonomická činnost

    2.1. Realizace předpisu, vybírání nájemného na účet družstva, evidence nájemného, záloh za služby spojené s užíváním  bytů,  příspěvků do fondů družstva..

    2.2. Vedení evidence splátek družstevníků na byt.

    2.3. Realizace změny nájemného u nájemců bytů (nečlenů družstva) dle obecně závazných předpisů a cenových výměrů.

    2.4. Realizace změny příspěvků do fondů družstva a zvyšování záloh spojených s užíváním bytů dle pokynů družstva.

    2.5. Upomínání nedoplatků nájmu.

    2.6. Výpočet poplatků z prodlení a úroků z prodlení u dlužníků.

    2.7. Rozúčtování nákladů za poskytované služby na jednotlivé nájemní jednotky.

    2.8. Oznámení rozúčtovaných nákladů jednotlivým uživatelům.

    2.9. Zajištění vyplacení přeplatků (složenky „H“) a zaslání složenek na nedoplatky.

    2.10. Příprava podkladů pro právní vymáhání nedoplatků.

 

3.   Účetnictví 

    3.1.  Vedení účetnictví družstva vč. roční účetní závěrky .

    3.2. Zajištění odkladu podání přiznání k dani z příjmu právnických osob.

    3.3. Vyhotovení přiznání k dani z příjmu právnických osob.

    3.4.  Odsouhlasení  všech dodavatelských faktur.

    3.5.  Příprava hromadných platebních příkazů.

    3.6.  Vedení evidence dlužníků.

    3.7.  Vyhotovení daňového přiznání pro daň z nemovitostí, změny daňového přiznání.

    3.8.  Pomoc při sestavování výroční zprávy.

    3.9.  Daňové poradenství u daní ze mzdy, odměn z dohod o provedení práce a pracovní           činnosti a odměn členů představenstva.

    3.10. Vyúčtování daní z příjmu vybíraných zálohovou a srážkovou daní . 

 

 

4. Právní služby

    4.1. Vyhotovování nájemních smluv pro členy družstva  a ostatní nájemce bytů a   nebytových prostor.

    4.2. Právní posouzení veškerých uzavíraných smluv souvisejících se správou objektu.

    4.3. Právní konzultace ve všech problémech souvisejících se správou domu a činností družstva.

    4.4. Pravidelné informace týkající se nových právních předpisů související s činností družstva.

IV.

 

Za plnění závazků správce podle čl. III. této smlouvy bude vlastník platit správci měsíční odměnu ve výši ……,- Kč za každou nájemní bytovou jednotku a obsazenou nebytovou jednotku, tj. ke dni převzetí objektu ……………….,- Kč (……… nájemních jednotek).  Odměna bude počínaje r. ………… každoročně k 1.4. valorizována dle inflace za předcházející rok vyhlášené Českým statistickým úřadem.

 

V.

 

Správce odpovídá za veškeré škody vzniklé vlastníkovi z důvodu neplnění nebo porušení povinností správce vyplývajících z této smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. Správce je povinen po celou dobu výkonu správy pro mandanta mít uzavřenu pojistku z odpovědnosti správce za škodu vzniklou mandantovi činností správce, a to s pojistným plněním nejméně 10.000.000,- Kč.

 

VI.

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem ………… a je na dobu neurčitou. 

2. Zaniknout může tato smlouva písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí jedné z jejich stran. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

3. Při zániku smlouvy je správce povinen upozornit vlastníka na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící vlastníku nedokončením, příp. nezapočetím činností souvisejících se správou nemovitostí dle této smlouvy. 

 

VII.

 

1. Vlastník a správce shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že tato smlouva byla podepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadně a jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být učiněny jen formou písemného dodatku k této smlouvě a po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

3. Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží vlastník a jedno správce.

 

V Praze dne ………………

 

 

 

------------------------------------------- ------------------------------------------------

 vlastník (mandant)                 správce (mandatář)

 

 

výběrové řízení ke stažení ve formátu PDF - klikni zde

 

 

—————

Zpět