Bytové družstvo Katovická svolává členskou schůzi bytového družstva

21.05.2024

Bytové družstvo Katovická

IČ 289 97 221se sídlem Praha 8 – Bohnice, Katovická 409/8Představenstvo bytového družstva Katovická, se sídlem Katovická 409/8Praha 8 – Bohnice, 181 00
svolává členskou schůzi bytového družstva,která se koná dne 28.května 2024, od 19:00 hodin,v KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8,Velký sál
Návrh programu:

  1. Zahájení, schválení programu a schválení orgánů členské schůze
  2. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období
  3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření bytového družstva
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku
  5. Aktualizace schválených investičních akcí na rok 2024-2025
  6. Schválení investice na výměnu ZTI kanalizace-odpadního potrubí a informace ke stavu vzduchotechniky
  7. Vypořádací podíl pí S. Makiese
  8. Užívání výtahu pro byty v 1. patře (rozúčtování nákladů)
  9. Různé (informace: o zřízení kolárny, instalaci klíčů k popelnicím, rekonstrukci bytu 407/26)


Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 30 minut před konáním členské schůzena základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.


V případě, že se členské schůze nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc (bez ověření) např. některémuze sousedů, o kterém víte, že se schůze zúčastní. Plná moc musí být udělena k účasti a hlasovánína konkrétní členskou schůzi, nelze přijmout "obecnou nebo generální" plnou moc. Vzor plné mocije na webových stránkách, příp. v kanceláři správní firmy. Zástupce člena družstva se prokážeobčanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.

Pozor, všichni ze svých peněz hradíme náklady za pronájem sálu!!!

Přílohy:


za představenstvo družstvapředsedkyně Soňa Teplá
V Praze dne 7. května 2024


Bytové družstvo Katovická

Katovická 409/8, Praha 8 – Bohnice, 18100

IČ: 289 97 221e-mail:info@katovicka.cz www.katovicka.cz