Volba předsedy shromáždění SVJ

03.06.2024

VOLBA PŘEDSEDY SHROMÁŽDĚNÍ

Vážení vlastníci bytů,

vzhledem k ukončení funkčního období současného statutárního orgánu našeho společenství – tj. předsedy společenství vlastníků, kdy tuto funkci vykonávalo Bytové družstvo Katovická, je nezbytné provést opětovnou volbu předsedy společenství vlastníků. Stanovy Společenství vlastníků Katovická čp. 402 – 412, v čl. VI stanoví, že statutárním orgánem společenství vlastníků je předseda shromáždění, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, která je členem společenství vlastníků Katovická čp. 402 - 12. Stanovy připouštějí opětovnou volbu stávajícího předsedy.

Představenstvo Bytového družstva Katovická jako předseda shromáždění se tímto dopisem obrací na všechny vlastníky bytů, jako členy společenství vlastníků, kteří mají zájem v dalším funkčním období (funkční období je 5ti leté) pracovat pro společenství, aby se sami přihlásili nebo, aby navrhli někoho jiného jako kandidát. Návrh lze podat elektronicky na adresu info@katovicka.cz nebo písemně vhodit do schránky představenstva u vchodu do čp. 409 (zadní vchod z Katovické). Návrh označte "návrh kandidáta na předsedu společenství, vložte datum a podepište.

Podmínky pro předsedu společenství souladu se zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a stanovami SVJ Katovická čp. 402 - 412:

Předsedou společenství jako fyzická osoba nebo jako zástupce právnické osoby může být jen ten, kdo je plně svéprávný, bezúhonný, starší 18ti let, nesmí mít daňové nedoplatky vůči orgánům státu a nesmí být v insolvenci (úpadku) a to ani v posledních 3 letech. Nesmí vykonávat stejnou nebo obdobnou funkci u jiného společenství vlastníků, přičemž tato okolnosti může být rozhodnutím shromáždění vyloučena.

Předpoklad pro výkon činnosti předsedy společenství je schopnost elektronické komunikace.

Všechny došlé návrhy budou zveřejněny na webových stránkách společenství v průběhu července 2024. Na shromáždění vlastníků dostane každý kandidát před samotnou volbou prostor, aby se představil a uvedl důvod, proč kandiduje.

Váha hlasu kandidáta je dána velikostí jeho spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku, přičemž většina se počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek.

TERMÍN PRO PODÁNÍ KANDIDÁTNÍHO LÍSTKU JE 30. červen 2024.

V Praze dne 28. 5. 2024

JUDr Olga Uhrov
pověřená osoba za předsedu shromáždění